Pokretanje preduzetništva

Put od kreiranja neke ideje do konačne relizacije uspješnog biznisa je veoma dug i naporan, ispunjen nedoumicama, izazovima i brojnim zamkama.Iako se taj proces ne odvija po nekom ustaljenom naučnom modelu ipak je moguće utvrditi nekoliko ključnih faza:

– Motivacija
– Kreiranje ideja – kako doći do dobre poslovne ideje
– Vrednovanje ideja i utvrđivanje opravdanosti ulaska u određeni biznis – za koga i šta proizvodi
– Indentifikacija neophodnih resursa
– Priprema za ulazak u posao kroz direktno pregovaranje (izbor poslovnih partnera, pribavljanje dozvola, registracija preduzeća i sl)
– Finalne pripreme i ulazak u posao kroz uspostavljanje jasnih veza sa potrošačima i dobavljačima

Jedinstvena kombinacija ljudi (preduzetnički tim), poslovne prilike i resursa predstavlja najvažniji faktor za uspjeh poslovnog poduhvata. Ključni faktor uspeha preduzetničkog poduhvata svakako je čovjek, odnosno preduzetnik i tim ljudi koji ga okružuju. Osnovna karakteristika poslovne prilike je njena tržišna opravdanost, odnosno postojanje dovoljno velikog tržišta, zainteresovanog za kupovinu određenog proizvoda i usluge. Jedno od najčešćih pogrešnih shvatanja među budućim preduzetnicima je da prvo treba imati sve resurse „na broju“, pogotovo novac, kao preduslov uspješnog poduhvata, međutim dobre poslovne prilike, po pravilu, dođu do novca, ali prije svega je neophodno istražiti tržište i konkurenciju, jer svako tržište je vrlo složeno i čine ga različiti tipovi potrošača.